Formandsvalg

Fakta om formandsvalget

  1. Felis Danica er en forening med pt 4 medlemmer, de 4 hovedklubber, og ledes i det daglige af forreningsudvalget.
  2. Forretningsudvalget består, udover formanden, af 2 repræsentanter fra hver af de 4 hovedklubber.
  3. Kun klubbernes repræsentanter har stemmeret – formanden kan dog stemme ved stemmelighed.
  4. Valg af formand for Felis Danica finder sted i overensstemmelse med vedtægternes §7 Forretningsudvalget, stk 2 a:
    I ulige år vælges der af og blandt medlemmerne af Felis Danicas hovedklubber en formand for en periode af 2 år. Felis Danicas formand kan ikke have en bestyrelsespost i en hovedklub, samtidig med sit formandskab for Felis Danica. Kandidater til formandsposten opstilles af hovedklubberne eller af min. 30 hovedmedlemmer af hovedklubberne senest 1. november.
    Såfremt der er opstillet mere end én kandidat foretages valget af formanden ved urafstemning blandt hovedklubbernes hovedmedlemmer i januar måned.
  5. Jfr. stk. d, tiltræder den nyvalgte formand umiddelbart efter førstkommende plenarforsamling.

I slutningen af november 2018, helt præcis den 26.11., udsendes en stemmeseddel til samtlige hovedmedlemmer i de 4 hovedklubber. Denne skal returneres til en til formålet oprettet postboks senest den 15. januar, 2019.

Postboksen vil blive tømt og stemmesedlerne vil blive optalt senest den 20. januar, efter aftale med repræsentanter for begge kandidater, der vil få mulighed for at være tilstede og fungere som kontrollanter for stemmetælningen. Begge kandidater vil blive orienterede om resultatet umiddelbart efter optællingens afslutning.