Rådgivning omkring avl, genetik og farvebestemmelse

I dansk katteverden under Felis Danica findes forskellíge råd og udvalg, der skal hjælpe med specialviden inden for specifikke områder af kattesporten. Et af disse råd er Avlsrådet.

Avlsrådets opgave er at rådgive om spørgsmål inden for avl, genetik og farvebestemmelse. Det består af 5 medlemmer. Som hovedregel har der været et medlem fra hver hovedklub under Felis Danica. Der er dog ikke noget til hinder for, at flere medlemmer kommer fra samme hovedklub, hvis de skønnes at være bedst egnede og besidde den fornødne viden om avl, genetik og farver. Medlemmerne vælges for 2 år af gangen og Avlsrådet konstituerer sig selv på første møde.

Avlsrådet vejleder i spørgsmål modtaget fra medlemmer, klubber, stambogsfører og Felis Danicas forretningsudvalg. Avlsrådet besvarer også relevante spørgsmål fra andre lande.

Avlsrådet afholder møder, når det skønnes nødvendigt. Antallet af møder afhænger af antallet af indkomne sager. Nogle møder afholdes af økonomiske årsager som telefonmøder. Hvis en sag modtages dagen efter et netop afholdt møde, kan ventetiden føles lang for de implicerede parter, men det er desværre nødvendigt at skele til økonomien og afvente at der er indkommet en tilpas mængde sager til behandling.

På Avlsrådets møder er der mulighed for, at enkeltpersoner eller grupper kan komme og fremvise katte og/eller drøfte spørgsmål af særlig vigtig karakter.

Henvendelse til avlsrådet kan ske direkte til avlsrådets kontaktperson:

Da avlsrådet bruger elektronisk sagsbehandling, ser de meget gerne alle sager sendes elektronisk via adressen avlsraad@felisdanica.dk – hvis det ellers kan lade sig gøre uden at mindske læseligheden.

Avlsrådets aktuelle sammensætning

  • Birgit Hartoft (formand)
  • Eva Køhler  (kontaktperson)
  • Esben Jørgensen
  • Lissi Ohlsson
  • Anne-Louise Nygaard Sadek

Forretningsorden for avlsrådet

Avlsrådet konstituerer sig med formand og kontaktperson. Ud over rådets medlemmer kan en repræsentant fra Felis Danicas forretningsudvalg (FU) og Felis Danicas stambogsfører deltage i møderne. Derudover kan Avlsrådet indkalde personer med særlig viden til møderne. Rådets medlemmer, Felis Danicas repræsentant og andre, der deltager i beslutningsprocesser, har tavshedspligt.
Avlsrådets medlemmer skal til enhver tid udføre de opgaver de har påtaget sig inden for de aftalte tidsrammer. Bliver en opgave forsinket eller kan medlemmet af andre årsager ikke umiddelbart færdiggøre opgaven, skal formanden kontaktes hurtigst muligt.

Den skriftlige kommunikation mellem Avlsrådets medlemmer foregår fortrinsvis via e-mail. Beslutninger taget via e-mail indskrives i førstkommende, ordinære referat.

Rådet afgør, hvem der er ansvarlig for kontrol af stamtavler fra ikke-FIFe organisationer.
Når der anmodes om stamtavle på en importeret kat, vurderer stambogsføreren om det er en sag for Avlsrådet og tilsender sagen til de medlemmer af avlsrådet, der tager sig af denne race. Hvis to af Avlsrådets medlemmer finder, at der ikke er genetiske problemer i stamtavlen, meddeles dette til stambogsføreren, som så kan udstede stamtalen.
Kan stamtavlen ikke godkendes eller der er andre problemer, forelægges stamtavlen på førstkommende Avlsrådsmøde til behandling.

Personer, der har sager til afgørelse i Avlsrådet, skal hurtigst muligt have kvittering for modtagelse af sagen og besked om en forventet tidshorisont for evt. behandling/afgørelse af den.
Sager, der forelægges Avlsrådet, sendes i kopi til samtlige af rådets medlemmer og suppleanter senest 14 dage før mødet sammen med dagsordenen. Sager der ankommer efter fristen, behandles så vidt muligt på førstkommende Avlsrådsmøde. Det tilstræbes at sager færdigbehandles i løbet af højst tre måneder.

Modtaget korrespondance videresendes straks til samtlige af rådets medlemmer samt stambogsføreren. Modtagelse af indlæg i sagen anerkendes straks over for afsenderen.
Skrivelser fra Avlsrådet skal inden fremsendelse forelægges rådets medlemmer til godkendelse.

Avlsrådet afholder møder efter behov under hensyntagen til en rimelig sagsbehandling. Det tilstræbes at fastlægge møderne for et år ad gangen. Telefonmøder afholdes efter behov.
Afbud til møder skal meddeles formanden samt den, der afholder/arrangerer mødet snarest muligt og senest 3 dage inden mødet. Holder medlemmet ferie af længere varighed (over 1 uge) skal dette meddeles rådet via e-mail således at den daglige kommunikation kan fortsætte uhindret

Rimelige udgifter i forbindelse med transport til Avlsrådsmøderne dækkes efter FU’s retningslinjer. Bilag sendes af den enkelte mødedeltager til Felis Danicas kasserer for afregning.
AR’s sekretær udfærdiger mødereferaterne – inkl. telefonmøder.

Referat sendes til samtlige medlemmer af Avlsrådet samt andre deltagere. Efter godkendelse sendes referatet til FU samt stambogsføreren.
Avlsrådets beslutninger meddeles til stambogsføreren.