Registreringsregler

5.1 Registrering af katte

5.1.1 Generelle principper

Alle killinger opdrættet af et FIFe-medlems medlem skal allerførst registreres i FIFe og en FIFe stamtavle skal udfærdiges. Registrering af en kat i hovedstambogen skal udføres i overensstemmelse med EMS-systemet og genetiske principper.

For at registrere katte i hovedstambogen skal opdrætteren have et stamnavn som er registreret i FIFe’s register over stamnavne (BCN). Undtagelser kan gives af det nationale FIFe medlem, men ikke for mere end for 2 kuld opdrættet af en individuel opdrætter.
Hvis en kats fænotype adskiller sig fra dens genotype, skal fænotypen også registreres i hovedstambogen, efter at genotypen er blevet bevist gennem:

 • Forældrenes genotype
 • Dens afkom

I sådanne tilfælde skal både kattens kendte genotype og fænotype noteres i stamtavlen. Fænotypen skal være i overensstemmelse med beskrivelsen i EMS-systemet og skal noteres i parenteser i stamtavlen.

En kat konkurrerer på udstillinger i overensstemmelse med dens fænotype.

En registreret EMS-kode for en given kat kan ændres indtil katten er 10 måneder gammel, hvis kattens opdrætter eller ejer forespørger om dette.
Sådanne ændringer efter at katten er fyldt 10 måneder kan kun finde sted, hvis de er begrundet i:

 • Kattens forældres genetik
 • Kattens afkom
 • Via genetisk test af katten

Eller efter at katten har været fremstillet i klasse 13c (bestemmelsesklassen)
Eller efter at der er modtaget en anbefaling der er i overensstemmelse ed ustillingsreglernes §6.5
Hvis en ændring af kattens EMS-kode medførere en ændring af kattens varietet eller gruppe, betyder det at:

 • Allerede opnåede titler bliver bibeholdt (gælder for godkendte varieteter)
 • Alle certifikater mod den næste titel skal opnås under den nye varietet eller gruppe

5.1.2 Specielle koder for registrering
5.1.2.1 Brug af paranteser og deres betydning

(XXX) Målrace: kan anvendes i avl, og kan re-registreres (-> §9.1)
[XXX] Avlsprogram: kan anvendes i avl, og kan ikke re-registreres
<XXX> Oprindelsesrace: kan ikke anvendes i avl, og kan ikke re-registreres

XXX refererer til EMS koden for den relevante race.

Målrace: (XXX)

En indikation af det endelige mål for et avlsprogram. Alle katte i avlsprogrammet skal identificeres på denne måde, for at vise hvilken race, der er det endelige mål - målracen.

Katten med denne angivelse kan udstilles i kontrol-klassen (klasse 13b) for at få fastslået om standarden for målracen er blevet opnået (-> §9.1).

Denne type parentes bruges også for Novice katte, som kan udstilles i novice-klassen (klasse 13a) for at opnå re-registrering (-> §9.2).

Avlsprogram: [XXX]

Indikation for katte, som kan indgå i et avlsprogram, men ikke kan re-registreres og ikke kan udstilles i kontrol-klassen (klasse 13b).

Oprindelsesrace: <XXX>

Indikation for katte som tilhører en ikke-standard variant, som ikke er tilladt i racens standard, men som er født efter en parring mellem 2 racerene katte, dvs. forældrene skal være af samme race. Disse katten kan ikke bruges i avl, kan ikke re-registreres og kan ikke udstilles i kontrol-klassen (klasse 13b).

5.1.2.2. Race specifikke modifikatorer

EMS koden "t" vil blive brugt som racespecifik modifikator.

Modifikatorkoden skal tilføjes til EMS koden for farve.

Godkendte modifikatorer:

BEN  agouti/non-agouti modifikatorer Charcoal (ikke-godkendt variant)
NFO  modifikator til sort  Amber

For NFO kan EMS koderne "dt" og "et" bruges til at registrere genotype for rød/creme afkom efter 2 amber /amber bærende katte sammen med deres fænotype "d" eller "e" i parantes, i overensstemmelse med §5.1.1. EMS koderne "dt" og "et" kan kun bruges i registreringsøjemed.

Eksempler:

BEN x nt 24  Bengal sort charcoal spotted - ikke anerkendt variant
NFO at 22  Norsk Skovkat light amber blotchedtabby

5.1.2.3 Fortyndingsmodifikator ’m’

EMS kode Farve
 m Modifikator
 x am Caramel, baseret på blå
 x cm Caramel, baseret på lilla
 x em Abrikos, baseret på creme
 x pm Caramel, baseret på fawn
 x*m Caramel, hvor grundfarven ikke er kendt

Bemærkning:
Effekten af fortyndingsmodifikatorerne er iflg. teorien resultat af en fortynding af fortyndede farver kombineret med et gen beskrevet som fortyndingsmodifikator. I FIFe kan f.eks. SIA registreres som:

EMS kode Farve
 SIA x am Caramel siameser, baseret på blå
 SIA x cm Caramel siameser, baseret på lilla
 SIA x em Abrikos siameser, baseret på creme
 SIA x pm Caramel siameser, baseret på fawn
 SIA x*m Caramel siameser, hvor grundfarven ikke er kendt

5.1.3 Registreringsnummer

Fra 01.01.1997 skal alle nye registreringer i hovedstambogen udfærdiges i overensstemmelse med følgende princip:

 • (Landekode) + (Forkortelse for FIFe-medlem) + (LO eller RX) + (stambogsnummer)

Fra 01.01.2010 er landekoden der skal benyttes den internationale ISO 3166-1 alpha-2 kode for landenavne (se FIFes generelle regler annex 2).
F.eks:

 • En kat som er registreret i LO i Sverige, vil blive registreret med (SE) SVERAK LO nnnn,
 • En kat som er registreret i RIEX i Frankrig, vil blive registreret med (FR) FFF RX nnnn.

Når en stamtavle udfærdiges (LO eller RIEX), skal samtlige originale registreringsnumre for kattens forfædre ubetinget bevares.
Det er ikke tilladt at give andre katte end de importerede et nyt FIFe-registreringsnummer.For importerede katte skal kattens første, oprindelige registreringsnummer bibeholdes og være synlig på dens stamtavle.

5.2 Registering af stamnavne

5.2.1 FIFe bogen over stamnavne (BNC FIFe Book of Cattery names)

FIFe har et internationalt register over stamnavne (BCN, Book of Cattery Names) registreret af FIFe’s medlemmer og godkendt af FIFe.

5.2.2 Stamnavnet

Et stamnavn må ikke:

 • Indeholde mere end 18 bogstaver eller tegn
 • Indeholde en EMS-kode eller anden forkortelse for en race eller en races navn (der gives undtagelser for individuelle medlemmer, med residens i lande nævnt i Appendix III)
 • Indeholde ordet ”katteri” på noget sprog

Et stamnavn er en opdrætters private og personlige ejendom og kan efter registrering ikke ændres eller overlades til andre, med undtagelse af de i § 5.2.5 nævnte tilfælde.

5.2.3 Ansøgning om et FIFe stamnavn

Individuelle medlemmer af en FIFe tilknyttet organisation:

 • Skal ansøge om registrering af et katterinavn i Book of Cattery names gennem deres nationale FIFe medlem.
 • Må kun være ejer af et FIFe registreret katteri navn

Tre (3) alternative navneforslag skal medsendes.
Et stamnavn kan kun blive registreret, hvis et identisk eller lignende stamnavn, som kan give anledning til misforståelse, ikke allerede er registreret i BCN. Der gives undtagelser for individuelle medlemmer, med residens i lande nævnt i Appendix III.
FIFes generalforsamling fastsætter gebyret for registrering af stamnavn. Det aktuelle beløb fremgår af FIFe’s generelle regler, annex 1.

5.2.4 Anvendelse af et stamnavn

Det er ikke tilladt for et enkelt medlem at bruge et stamnavn som ikke er registreret i FIFe´s BCN

5.2.5 Ændring af et stamnavn

Hvis et stamnavn har blevet registreret med mere end en person som indehaver som er bosiddende på den samme adresse på registreringstidspunktet, kan ingen af disse få et andet stamnavn., så længe de er bosiddende på den samme adresse.
I tilfælde af separation/skilsmisse skal FIFe´s sekretær meddeles om, hvem der beholder stamnavnet.

Et stamnavn kan gives i arv eller overføres i ejerens levetid til familie eller slægtninge til en person, som er medlem af et FIFe medlem.

I tilfælde af stamnavnsindehaveres død, kan stamnavnet først blive disponibelt efter 20 år, medmindre der gøres krav på stamnavnet af en direkte arving, der er medlem af et FIFe medlem.

Et registreret stamnavn kan kun ændres, hvis der foreligger meget gode grunde hertil.

5.2.6 Sletning af et stamnavn

Stamnavne, registreret i FIFe’s BNC, vil blive slettet efter ansøgning af det FIFe medlem som oprindeligt har registreret stamnavnet og stamnavnet kan benyttes af andre hvis en af fem følgende grunde gør sig gældende:

 • Ejeren af stamnavnet er blevet ekskluderet af det nationale FIFe medlem
 • Ejeren af stamnavnet er afgået ved døden og stamnavnet er ikke blevet rekvireret af en anerkendt arving inden for 5 år.
 • Ejeren af stamnavnet har forladt FIFe og opdrætter under en ikke-FIFe organisation
 • Der er gået mindst 25 år siden der sidst er registreret afkom under stamnavnet
 • Stamnavnet har aldrig været anvendt i 10 år efter det oprindeligt blev registreret i BNC

Hvis et FIFe medlem er nødsaget til udelukke et medlem, skal navnet på denne person samt vedkommendes stamnavn rapporteres til FIFe´s sekretær.

5.3 Registrering af titler

5.3.1 Fortegnelse over FIFe titler

Titel Forkortelse* Bemærkning
Champion/Premier titler
Champion CH Placeres før kattens navn
Premier PR
International Champion IC
International Premier IP
Grand International Champion GIC
Supreme Champion SC
Supreme Premier SP
Winner titler
Junior Winner  JW Disse titler placeres efter kattens fulde navn
Distinguished Senior Winner  DSW
National Winner  NW Denne titel placeres før kattens fulde navn, og før eventuelle champion eller premier titler
American Winner  AW Disse titler incl. årstal placeres før kattens navn samt foran kattens eventuelle øvrige champion eller premier titler
Baltic Winner  BW
Central European Winner  CEW
Mediterranean Winner  MW
North Sea Winner  NSW
Scandinavian Winner  SW
World Winner  WW
Merit titler
Distinguished Merit  DM Placeres efter kattens fulde navn
Distinguished Show Merit  DSM
Distinguished Variety Merit  DVM

Bemærkninger:

* for racer med foreløbig godkendelse eller for foreløbigt godkendte varianter, anføres der foran forkortelsen for titlerne Champion, Premier, International Champion og International Premier et "P" som angiver at der er tale om en foreløbig titel (f.eks. PCH, PPR, PIC, PIP)

Alle FIFe titler er kun tilgængelige for FIFe registrerede katte (samt huskatte), som ejes af individuelle medlemmer hos et nationalt FIFe medlem

Alle certifikater til en CH/PR, IC/IP, GIC/GIP, SC/SP titel skal opnås i den samme variant (EMS-kode)/gruppe

5.3.2 Distinguished Merit (DM)

FIFe titlen Distinguished Merit (DM) tildeles katte efter følgende regler:

 1. Det nødvendige antal afkom der har opnået titlen IC/IP eller højere, alternativt DSM, DVM, JW eller DM, skal være mindst 5 for både hunkatte og hankatte. Mindst et afkom efter hankatten skal have opnået en af de ovenstående titler eller højere efter 01.01.2023.
 2. Kun FIFe registrerede titler er gyldige
 3. Ejeren af katten kan gøre krav på titlen "DM" på samme måde som andre titler tildeles.
 4. "DM" placeres efter kattens fulde navn