Godkendelse af nye varianter

11.1 Definition af en ny variant

Variant bruges som et begreb, der dækker over kattens farve eller ethvert andet karakteristika.
En ny variant er en EMS-kode som ikke tidligere er anerkendt i en specifik race.

11.2 Godkendelse af en ny variant

Formålet med godkendelsen af en ny variant er to-delt:

 1. At fastslå at den nye variant har en solid base indenfor FIFe
 2. At få gjort så mange dommere som muligt bekendt med den nye variant.

For at godkende en ny variant, skal man følge de trin som er beskrevet nedenfor.

11.2.1 Trin 1 - Etablering af et Breed Council for racen som den nye variant tilhører

Opdrættere i FIFe der søger om godkendelse af en ny variant i en specifik race kan sende en ansøgning til Breed Council sekretæren for denne race, med angivelse af de relevante EMS-koder.
Breed Council er ansvarlig for at koordinere arbejdet med godkendelsesprocessen og dennes administration. Breed Council vil blive hjulpet af de 3 relevante kommissioner: Avls- & Registreringskommissionen (BRC), Dommer- & Standardkommissionen (JSC) samt Helbreds- & Velfærdskommissionen (HWC).
For emner vedrørende godkendelseprocessen er det tilladt at etablere en direkte kontakt mellem Breed Council sekretæren og disse kommissioner. Al korrespondance skal altid sendes af/til Breed Council sekretæren.
Hvis der ikke eksisterer et Breed Council skal der etableres et for racen.

11.2.2 - Trin 2 - Forberedelse af en foreløbig godkendelse af den nye variant

Breed Council indsamler skanninger af originalstamtavlerne for de katte der tilhører den nye variant:

- Mindst 10 forskellige katte med mindst 3 generationer af den samme race eller søskenderace, før den aktuelle kat
- Kattene skal være registreret i en FIFe organisation og være ejet af et FIFe medlems medlem
- Kattene skal være korrekt registreret ifølge FIFe reglerne i et FIFe medlems hovedstambog i mindst 3 forskellige lande
- Alle disse katte skal have stamtavler i overensstemmelse med §4.5.

11.2.3 - Trin 3 - Forslag til en foreløbig godkendelse af den nye variant

Breed Council:
- Sender ansøgningen om godkendelse til de 3 relevante kommissioner
- Sender skanninger af stamtavler til BRC for kontrol og godkendelse
- Opstiller ændringer i racens standard (hvis nødvendigt) og i tabellen over varianter (EMS-koder) på alle FIFe sprog i samarbejde med JSC
- Opstiller specifikke avlsrestriktioner og registreringsregler (hvis nødvendigt) for varianten på alle FIFe sprog i samarbejde med BRC
- Indsamler og fremsender information om helbredsstatus for varianten, baseret på de retningslinier som HWC har opstillet for at kunne vurdere denne

JSC opstiller beskrivelsen af varieteten på alle FIFe sprog, hvis varianten endnu ikke er godkendt i en anden race og/eller beskrevet i den generelle del af standarderne.

Når opgaverne og kravene beskrevet i dette trin er opfyldt, fremsender de 3 kommissioner ansøgningen til FIFes bestyrelse. Ansøgningen skal indeholde:
- Ændringerne i racens standard (hvis nødvendigt) og i tabellen over variantet (EMS-koder) på alle FIFe sprog
- De specifikke avlsrestriktioner og registreringsregler (hvis nødvendigt) for varianten på alle FIFe sprog
- Anbefalingen fra hver kommission for den foreløbige godkendelse af den nye variant.

FIFes bestyrelse vil beslutte hvorvidt der kan gives tilladelse til at påbegynde den foreløbige godkendelsesfase af den nye variant. Datoen for tilladelsen vil blive betragtet som godkendelsesdatoen.

11.2.4 - Trin 4 - Den foreløbige godkendelsesfase af den nye variant

Den foreløbige godkendelsesfase af den nye variant begynder på godkendelsesdatoen som angivet i det forrige trin. I denne fase skal katte i den foreløbigt godkendte variant udstilles på FIFe udstillinger i overensstemmelse med §5.5.4 i FIFes udstillingsregler, og de vil modtage bedømmelser.

Katte i den foreløbigt godkendte variant vil blive bedømt på udstillinger på samme måde som andre ikke-godkendte ("x") varianter i racen og vil få skriftlige bedømmelser jvf. Udstillingsreglernes §5.5.2

Følgende krav skal være opfyldt før man kan foreslå fuld godkendelse af den foreløbigt godkendte variant:

 1. Mindst 5 individuelle medlemmer af mindst 3 FIFe medlemmer i forskellige lande skal aktivt have opdrættet varianten i løbet af de foregående 3 år, dvs. mindst 10 forskellige kuld; hvori hvert kuld skal indeholde mindst 1 killing af den omtalte variant.
 2. Mindst 20 forskellige katte af varianten skal have været udstillet i udstillingsklasserne 9-12 på mindst 3 forskellige udstillinger efter godkendelsesdatoen. Mindst 8 af disse katte må have titlen PIC/PIP registreret.
 3. Disse katte skal være tilmeldt udstillinger i overensstemmelse med oplysningerne på deres stamtavler.
 4. Hver kat skal have været bedømt af mindst 3 forskellige dommere (kontrasignering er tilladt).
 5. Alle kattene skal have opnået kvalifikationen "Excellent" fra dommerne
 6. Udstillingerne skal have fundet sted i mindst 3 forskellige lande
 7. Alle kattene skal være ejet eller opdrættet af et FIFe medlems individuelle medlem
 8. Alle kattene skal være korrekt registreret i flg. FIFes regler i et FIFe medlems hovedstambog i mindst 3 forskellige lande og må have stamtavler i overensstemmelse med §4.5.
 9. Ændringerne i racens standard (hvis nogen) og i tabellen over varieteter (EMS-koder) skal være tilgængelige, ickl. gruppen (hvis nogen) i hvilken den nye varietet skal bedømmes på udstillinger
 10. Beskrivelsen af varieteten hvis denne endnu ikke er godkendt i en anden race og/eller beskrevet i den generelle del af standarderne skal være tilgængelige
 11. De specifikke avlsrestriktioner og registeringsregler (hvis nødvendigt) for varianten skal være tilgængelige

Breed Council:
- Indsamler og sender skanninger af originalstamtavler (katte opdrættet og katte udstillet) til BRC for kontrol og godkendelse
- Opstiller specifikke avlsrestriktioner og registreringsregler (hvis nødvendigt) for varianten i racen i samarbejde med BRC
- Indsamler og fremsender information om helbredsstatus for varianten, baseret på de retningslinier som HWC har opstillet og sender denne information til HWC for deres vurdering
- Indsamler skanninger af de originale bedømmelsessedler og - hvis gældende - det tilhørende diplom (hvoraf kattens navn og andre data fremgår) Disse skal fremsendes af kattens ejer
- Sender skanninger af bedømmelsessedler og diplomer til JSC
- Opstiller ændringer i racens standard i samarbejde med JSC

11.2.5 - Trin 5 - Forslag til fuld godkendelse af den nye variant

Efter af de 3 kommissioner har bekræftet at alle nødvendige opgaver og krav i det foregående trin er opfyldt, vil et forslag til fuld godkendelse af varianten blive fremsendt af de 3 kommissioner til den næste generalforsamling, idet de relevante tidsfrister for fremsendelse af forslag skal overholdes.
Den nødvendige information og dokumentation skal sendes regelmæssigt til kommissionerne. Al information og dokumentation skal være modtaget senest d. 01. januar, i det år hvor forslaget fremsendes til FIFe’s generalforsamling.

Forslaget skal være på alle FIFe sprog og skal som minimum indeholde:
- Ændringerne i racens standard og pointskala (hvis nogen), ændringer i tabellen over varianter (EMS-koder) og gruppen (hvis relevant) i hvilken den nye variant vil blive bedømt på udstillinger. Kun varianter (EMS-koder) som er genetisk mulige i flg. de fremsendte stamtavler kan inkluderes i forslaget
- Beskrivelsen af varianter som endnu ikke er godkendt i nogen anden race og/eller ikke beskrevet i den generelle del af standarderne
- Avlsrestriktioner og registreringsregler for den nye variant (hvis relevant)
- Rapporten fra BRC (stamtavleoplysninger vedr. katte der er blevet opdrættet/udstillet)
- Rapporten fra JSC (oplysninger om katte der er blevet udstillet/evaluering af udstedte bedømmelsessedler og resultater)
- Rapporten fra HWC (Helbredsstatus)
- Anbefalinger fra hver kommission om den fulde godkendelse af varianten.

Breed Council for den berørte race skal modtage alle relevante dokumenter for at kunne tilkendegive sin holdning vedr. godkendelsen senest d. 15 april i det år, hvor forslaget om godkendelse fremsendes til generalforsamlingen.

JSC skal organisere et foredrag om varianten på det dommerseminar der er i forbindelse med generalforsamlingen, hvor katte i varianten skal være tilstede.