§ 1. Formål med avlsrådet
Avlsrådet skal i sit arbejde understøtte og fremme udviklingen af dansk racekatteopdræt inden for de af FIFe og Felis Danica udstukne rammer.

§ 2. Sammensætning af rådet
Stk 1. Avlsrådet fastsætter selv sin forretningsorden der straks efter vedtagelse tilsendes Forretningsudvalget til godkendelse.
Stk.2. Forretningsudvalget udpeger en repræsentant fra Forretningsudvalget som kontaktled mellem Forretningsudvalget, avlsråd og stambogsfører.
Stk. 3. Avlsrådet kan indkalde personer med særlig viden til deltagelse i møderne vedrørende særlige problemstillinger.
Stk. 4. Avlsrådet kan indhente udtalelser og eksperthjælp fra f.eks. dyrlæger. Hvis der er udgifter forbundet med dette, kræves en forhåndsgodkendelse fra Forretningsudvalget.

§ 3. Avlsrådets arbejdsopgaver
Stk.1. Avlsrådet arbejder med de opgaver der er beskrevet i FIFes og Felis Danicas regler, herunder FIFe og FD’s Avls-og Registreringsregler.
Avlsrådet rådgiver Forretningsudvalget i emner der falder ind under Avlsrådets kompetenceområder.
Avlsrådet står til rådighed for Stambogsføreren med hensyn til spørgsmål vedr. genetik, tolkning af regler etc.
Stk.2. Avlsrådet vejleder og rådgiver opdrættere i spørgsmål vedrørende avl, genetik, farvebestemmelse, stambogsføring, importer, kattenes genetiske sundhed og arvelige sygdomme.
Avlsrådet har mulighed for at vurdere og evt. forhåndsgodkende importstamtavler.
Avlsrådet samarbejder med relevante foreninger, nævn og organisationer vedrørende disse spørgsmål.
Stk.3. Avlsrådet understøtter tiltag der fremmer dansk racekatteopdræt og giver hjælp og vejledning i forbindelse med udarbejdelse af avlsprogrammer.
Stk.4. Avlsrådet behandler og godkender dispensationsansøgninger og avlsprogrammer inden for de rammer der findes i FIFe og FD’s Avls- og Registreringsregler.
Stk.5. Avlsrådet samarbejder med øvrige nævn og råd under Felis Danica.
Stk.6. Avlsrådet samarbejder med specialklubberne om racespecifikke emner.
Stk.7. Avlsrådet medvirker til at sikre, at FDs hovedstambog er korrekt.
Stk.8. Avlsrådet tager initiativ til aktiviteter i forhold til opdrættere.
Stk.9. Avlsrådets medlemmer har tavshedspligt i verserende sager.

§4 Retningslinier for Avlsrådets arbejde
Stk.1. Avlsrådet tilstræber at behandle sager løbende. Denne sagsbehandling foregår i videst muligt omfang via et elektronisk sagsbehandlingssystem.
Avlsrådet afholder møder når der er behov.
Stk.2. Sagsbehandlingstiden i Avlsrådet bør ikke overstige 3 måneder.
I sager der venter på intern behandling i AR handles der indenfor højst 1 måned.
Hvis en sag henligger 3 måneder uden svar fra kunden kan AR vælge at behandle sagen ud fra foreliggende materiale eller lukke sagen.
Stk.3. Der udarbejdes en årsrapport med oversigt over antal sager til den årlige plenarforsamling.

Derud over fremsendes på opfordring af Forretningsudvalget en kortfattet statusrapport over Avlsrådets arbejde, behandlede sager og afgørelser til Forretningsudvalgsmøder.

Stk.4. Avlsrådet kan henvende sig til FIFe’s kommissioner gennem Felis Danicas Forretningsudvalg i det omfang dette er nødvendigt.
Stk.5. I øvrigt henvises til Avlsrådets forretningsorden.
Stk.6. Avlsrådet modtager referater og regelændringer fra Forretningsudvalget.

§5. Rådets afgørelser
Avlsrådets afgørelser kan indbringes for Forretningsudvalget inden 4 uger efter afgørelsen.
Afgørelser truffet i Forretningsudvalget, inkl. bilag, fremsendes inden 4 uger til Avlsrådet.

Vedtaget på plenarforsamlingen i Korsør 04.07.2009
Ændret på plenarforsamlingen i Nyborg 26-02-2023