Afholdelse af nationale og internationale udstillinger

1.1 Generelle forhold og begrænsninger 
a. Det er ikke tilladt at afholde udstillinger i weekenden umiddelbart efter Generalforsamlingen
b. Den senest opdaterede version af FIFe udstillingskalender offentliggøres på FIFe’s hjemmeside.
c. Der kan kun protesteres mod udstillinger to år forud.
d. Udstillinger kan afholdes på alle ugedage.

1.2 Anmodning om tilladelse til at organise en udstilling 
Anmodning om tilladelse til organisering af en udstilling skal foretages af FIFe medlemmet gennem det tilhørende værktøj på FIFe’s hjemmeside, minimum 1 måned før den eksakte dato for udstillingen. Udstillingsdatoer kan kun reserveres i 10 kalenderår frem.

FIFe medlemmer er forpligtet til at kontrollere om minimumsafstanden mellem udstillinger (§1.4) er overholdt, før der ansøges om licens til at afholde udstilling på et fastlagt sted.

1.3 Udstillingsafgift 
Ansøgningen om licens, der giver ret til afholdelse af en national eller en international udstilling er belagt med en afgift i Euro (-> FIFe Generelle Regler Annex 1); beløbet fastsættes af generalforsamlingen.

For udstillinger jfr. §1.11.a - §1.11.c betales der kun for en udstilling
For udstillinger jfr. §1.11.d - §1.11.f betales der for to udstillinger
For udstillinger jfr. §1.11.g - §1.11.h betales der for 3 udstillinger

1.4 Afstand mellem udstillinger 
Hvis der er planlagt flere udstillingerne (nationale eller internationale) samme dag, hos forskellige FIFe medlemmer, skal der være minimum 400 km mellem de forskellige lokationer.
Den først anmeldte udstilling har prioritet.
Kun udstillinger, som har fastlagt dato og sted og stedets postnummer, vil blive beskyttet af 400 km reglen. De udstillinger, som i første omgang ikke har angivet stedet eller hvor stedets postnummer ikke er angivet, vil ikke blive accepteret, hvis deres senere angivne sted/postnummer er inden for 400 km fra en allerede accepteret udstilling.
Katteudstillinger, der afholdes i byer med en afstand på mindre end 400 km, kan organiseres på samme dag forudsat at de respektive FIFe medlemmer er enige. Skriftlig tilladelse fra disse FIFe medlemmer skal sendes til FIFe-sekretariatet mindst to måneder før udstillingsdatoen.

1.5 Vilde katte, Munchkin og Scottish Fold 
Det er forbudt at udstille:
- "Vilde" katte eller en race baseret på "vilde" katte (se FIFe’s generelle regler §13.1)
- Katte der lider af (pseudo-) achondroplasia (såsom Munchkin) eller osteochondrodysplasia (såsom Scottish Fold) eller katte som har en sådan kat blandt sine forfædre.

1.6 Internationale udstillinger 
For at opnå retten til at organisere en international udstilling og udstede CAC, CAP, CACIB, CAPIB, CAGCIB, CAGPIB, CACS og CAPS skal arrangøren rette sig efter nærværende regler.

1.7 FIFe kokarde 
En FIFe kokarde skal uddeles på hver international udstilling.

1.8 Betingelser for en International udstilling 
En udstilling benævnt "International" skal opfylde følgende betingelser:

 1. At én eller flere international(e) dommer(e) er til stede og at mindst én af dem er fra udlandet. Undtagelser: se Annex 6.
 2. At en dyrlæge er til stede ved indgangen til udstillingen for at undersøge kattene og at det er muligt at få fat i en dyrlæge under hele udstillingen. Det er op til det pågældende FIFe medlem at beslutte om dyrlægekontrol skal udføres på alle udstillede katte eller på stikprøver.
  På en 2-certifikatsudstilling, hvor udstillingen afholdes på 2 på hinanden følgende dage, behøver de katte, der udstilles begge dage, kun at blive dyrlægekontrolleret den første dag.
 3. Kattene skal være vaccineret mod panleukopeni (kattesyge) og Felin Calici Virus og Felin Herpes Virus (katteinfluenza),og  har fået de krævede re-vaccinationer og/eller boostere mindst 15 dage før udstillingen. Vaccination mod rabies følger nationale regler.
  Alle vaccinationer skal være givet af en dyrlæge i overensstemmelse med den nationale veterinære lovgivning i deet land, hvor katten bor. Gyldighedsperioden for vaccinationen angives af dyrlægen i enten kæledyrspasset eller på vaccinationsattesten, og skal altid respekteres. FIFe medlemmer kan ikke pålægge strengere vaccinationskrav.
  Det er udstillerens eget ansvar at sætte sig ind i de veterinære regler, der er gældende i det land, hvor udstillingen afholdes.
 4. Det er ønskeligt at dommere, dommerelever og stewarder er vaccineret imod stivkrampe (tetanus) i overensstemmelse med medicinske forskrifter.
 5. Mindst 150 katte, hvoraf mindst 80% skal være racekatte, skal være tilmeldt i en af klasserne 1-12 eller 14 og være opført i kataloget. Hvis det krævede antal på 150 katte ikke er nået 7 dage før udstillingen, skal FIFe medlemmet erklære udstillingen  "National" med et minimum på 80 katte.
 6. I lande under opbygning, kan medlemmer anmode FIFe om tilladelse til at organisere Internationale udstillinger med mindre end 150 katte, dog minimum 100 katte. FIFe’s skriftlige tilladelse kan gives af FIFe’s bestyrelse efter grundig bedømmelse af begrundelsen.
 7. Minimumsantallet af katte, der kræves til en international udstilling, er i visse lande (-> Annex 1) reduceret til 80, hvoraf mindst 80% skal være racekatte, tilmeldt i en af klasserne 1-12 eller 14 og listet i kataloget.
  For Bulgarien, Cypern, Grækenland og Storbritannien gælder dette reducerede antal indtil den dato der er angivet i tabellen over undtagelser til udstillingsreglerne.
 8. Officielle dokumenter, invitationer, kataloger, dommersedler og diplomer indeholdende FIFe logoet skal være trykt med det latinske (vestlige) alfabet, i tillæg – hvis nødvendigt – det nationale alfabet. (ref.FIFe's generelle regler §13.4)
 9. Når ISO-koder for landenavne benyttes, skal de bestå af den Internationale ISO 3168-1-alpha-2 code over landenavne. En komplet liste over de relevante koder kan findes i Annex 2 i FIFe's generelle regler.

1.9 Betingelser for en national udstilling 
Følgende afsnit af Kapitel I er gældende ved afholdelse af Nationale Udstillinger:

 • Artikel 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 og 1.5
 • Artikel 1.6 ved at erstatte ”international” med ”national” og slette CACIB, CAPIB, CAGCIB, CAGPIB, CACS og CAPS
 • Artikel 1.8 ved at erstatte teksten under 1.8.e med: Mindst 80 katte, hvoraf mindst 80% af disse skal være racekatte i konkurrence og listet i kataloget.
 • Slette teksten i 1.8.g

1.10 Arrangørens ansvar 
Arrangørerne skal:

 1. vælge anerkendte dommere (se art. 6.1)
 2. sørge for at dommerne, samt udstillingens medhjælperne er dækket af en forsikring. Klubber, der ikke har mulighed for at forsikre udenlandske dommere, dommerelever og stewarder under udførelsen af deres funktion ved udstillingen, skal informere dem i forvejen, således at de gives mulighed for selv at tegne en forsikring i deres eget land
 3. Offentliggøre en liste hvoraf følgende fremgår:
  - Udstillingsdatoen
  - Sted og adresse på udstillingshallen
  - Slutdatoen for tilmelding
  - Udstillingsgebyrets størrelse
  - Dommernes navne, incl. (ISO-koden for) deres bopælsland - ikke deres medlemsland - samt hvilke kategorier, de kan dømme
  - En liste over hoteller, hvor det er tilladt at medbringe katte, således at udstillerne selv har mulighed for at reservere
  - Adgangsbetingelser vedr. sundhed og grænseformaliteter
  - Udstillingens åbnings- og lukketid
  - Kontonummer (bank eller andet) hvortil udstillingsgebyret skal sendes.
 4. Slettet
 5. Udstillingsledelsen er forpligtet til at forsyne dommeren med de nødvendige papirer før bedømmelsen påbegyndes, inklusiv - så hurtigt som muligt - en liste over absent katte.
 6. Der skal i dommerringen være bure til mindst 4 katte tæt ved dommerbordet.
 7. Udstyre burene i dommerringen med skillevægge
 8. Arrangøren er forpligtet til 14 dage før udstillingen at sende navn og adresse på hotel til de inviterede dommere. Dommerne skal også informeres om transport til hotellet.
 9. Sende al korrespondance mht. invitationer (§1.10.a), såvel som hotel informationer (§1.10.h) til dommerens (email) adresse, sådan som denne fremgår af den officielle FIFe dommerliste.

1.11 Definition af udstillingsmodeller
Når der arrangeres udstillinger (nationale eller internationale) skal FIFe medlemmerne følge en af nedenstående udstillingsmodeller:

 1. En 1 dag, 1 certifikat udstilling
 2. En 2 dag, 1 certifikat udstilling (gælder altid for udstillinger refereret til i § 2)
 3. To 1 dag, 1 certifikat udstilling (med forskellige kategorier eller forskellige racer på de 2 dage)
 4. To 1 dag, 2 certifikat udstilling
 5. En 1 dag, 2 certifikat udstilling
 6. To 1 dag, 2 certifikat udstilling (med forskellige kategorier eller forskellige racer på de 2 dage)
 7.  En 2 dag, 3 certifikat udstilling
 8.  En 2 dag, 3 certifikat udstilling (med forskellige kategorier eller forskellige racer på de 2 dage)

Med undtagelse af udstillinger refereret til i § 2, kan udstillinger arrangeres for alle eller for et begrænset antal kategorier eller racer. De kan deles over 2 på hinanden følgende dage, hvis der opdeles på kategorier eller racer.

Det er ikke tilladt at organisere nogen kombination af de ovennævnte modeller, som kunne given nogen kat mulighed for at opnå mere end 2 certifikater over 2 på hinanden følgende dage.

Hvert FIFe medlem kan én gang om året arrangere en kombination af udstillinger, der giver mulighed for at en kat kan opnå 3 certifikater på 2 fortløbende dage (-> §1.11.g og 1.11.h). Sådan en udstilling skal mindst 6 måneder før datoen listes i FIFes officielle show kalender.

Dommere kan dømme på to udstillinger pr dag, under forudsætning af, at antallet af katte, der må dømmes pr dag overholdes (jfr. §6.1.3).

1.12 Betaling af udstillingsgebyr 
Betaling af udstillingsgebyrer skal ske i overensstemmelse med de instruktioner som gives af den arrangerende klub.
Betaling af udstillingsgebyrer garanteres kun for tilmeldte katte, hvor tilmeldingen af katten er blevet bekræftet af det nationale FIFe medlem eller den klub, som ejeren af katten er medlem af.

1.13 Udstilling i udlandet 
Tilmeldingsblanketten skal udfyldes og indsendes i overensstemmelse med instruktionerne fra den arrangerende klub.

Når katte tilmeldes udstillinger i udlandet:

 • skal tilmeldingsblanketten udfyldes og fremsendes i overensstemmelse med instruktionerne fra den arrangerende klub
 • skal en kopi af tilmeldingsblanketten sendes, af kattens ejer, til FIFe medlemmet eller klubben, hvor udstilleren er medlem, i overensstemmelse med instruktioner givet af FIFe medlemmet eller medlemmets klub.
 • hvis der anvendes et online værktøj til tilmelding
  • skal kattens ejer certificere at de registrerede data er sande og korrekte og bekræfte, at FIFes udstillingsregler respekteres
  • kan den organiserende klub forlange, at kattens ejer indskriver email addressen på sit FIFe medlem / sin klub, sådan at denne kan benyttes til validering af tilmeldingen.

1.14 Kataloget 
FIFe’s logo og FIFe-medlemmets logo skal være trykt på forsiden af kataloget.
Kataloget skal indeholde de følgende data for hver udstillet kat:

 • Katalognummer
 • Navn og evt. titler på katten
 • Race og farve (EMS-kode)
 • Gruppe (kun nødvendigt hvor kattene udstilles i grupper indenfor racen)
 • Fødselsdato
 • Køn
 • Klassen som katten dømmes i
 • Navne og EMS-kode på kattens forældre (gælder ikke huskatte)
 • Opdrætterens navn (gælder ikke huskatte)
 • Ejerens navn

Kataloget skal desuden indeholde:

 • Dommernes navne, incl. (ISO-koden for) deres bopælsland - ikke deres medlemsland - samt hvilke kategorier, de kan dømme
 • En liste over alle udstillere, der som minimum skal indeholde:
  • Ejerens navn
  • ISO-landekoden for ejernes adresse
  • Navnet på klubben eller organisationen som udstilleren tilhører
  • Katalognumrene for de katte som udstilleren udstiller

For udstillinger hvor katte kan opnå flere certifikater over flere dage, eller 2 certifikater på den samme dag, kan der fremstilles et fælles katalog. Dog må det klart fremgå af kataloget hvilken udstilling samtlige katte konkurrerer.

1.15 Katte opført i kataloget 

 1. Alle katte i kataloget er forpligtet til at betale udstillingsgebyr, også i tilfælde af udeblivelse. Hvis en udstiller ikke er i stand til at deltage på grund af uforudsete omstændigheder før tilmeldingsfristens udløb (poststemplets dato er afgørende), skal vedkommende informere arrangørerne skriftligt.
 2. Kun katte opført i kataloget kan deltage i konkurrencen. Katte, der tilmeldes i sidste øjeblik, efter at kataloget er trykt, kan konkurrere, hvis de relevante informationer om disse katte (→ § 1.14) publiceres i et bilag til kataloget.
 3. Alle katte skal listes i kataloget i overensstemmelse med FIFes regler, uanset hvilken organisation, der har udstedt kattens stamtavle. De kan kun tilmeldes og udstilles ved brug af en EMS kode, der følger FIFes EMS system og registreringsreglerne for den pågældende race og variant (FIFes Avls & Registreringsregler §6, 7, 8, og 9). Dette gælder ligeledes for kattens forældres EMS kode.
 4. Det er ikke tilladt at fjerne kattene fra udstillingen før den lukker uden en særlig tilladelse fra arrangøren.

1.16 Udstillingsarkiver

Udstilingsarrangøren skal sørge for at følgende dokumenter bevares for hver udstilling i mindst 3 år:

 • alle kopier af dommer rapporterne
 • den originale nomineringsliste for hver dommer for Best in Show
 • kopier af listen over alle katte, der er nomineret til Best in Show
 • udstillingskataloget
 • resultatlisten (inkl. Best in Variety, nominering for Best in Show og Best in Show)
 • listen over absente katte

Alle dokumenterne skal være tilgængelige i en papirudgave og / eller en elektronisk gemt udgave, hvis det skulle blive rekvireret af FIFes sekretariat, eller af et FIFe medlem eller et FIFe medlems klub, hvis medlemmer deltog på udstillingen.

1.17 Den arrangerende klubs ansvar vedr. udstillere og publikum 
Den arrangerende klub er ansvarlig for:

 1. At sende bekræftelse på accept til udstillerne.
  Bekræftelse på accept til udenlandske udstillere skal sendes mindst 2 uger før udstillingen.
  Undtagelser: uforudsete begivenheder.
 2. At fastsætte udstillingsgebyret for hver af dens udstillinger
 3. At styre de nødvendige arrangementer og sikkerheden for udstillingen. Det skal specielt bemærkes, at det er forbudt at placere burene oven på hinanden. Burene skal have en en passende størrelse (min. 50 x 50 x 50 cm. pr kat), for at sikre kattens velbefindende.
  Én kat pr. enkeltbur og maximum 3 katte pr. dobbeltbur. Der gøres undtagelse for kuld.
  Der skal være minimum 1,25 m gangareal for publikum mellem burrækkerne.
 4. slettet
 5. At overholde aldersopdelingen.
  På 1-dags udstillinger: Udstillingsdatoen er afgørende
  På 2 dages udstillinger, hvor nogle kategorier dømmes på 1. dagen og andre på 2. dagen: Dagen hvor kategorien som katten tilhører dømmes er afgørende.
  På udstillinger som strækker sig over mere end 1 dag: Første udstillingsdato er afgørende.