Godkendelse af nye racer

10.1 Definition af en ny race

En ny race er en race som ikke er anført som en godkendt race af FIFe.

10.2 Godkendelse af en ny race

Formålet med godkendelsen af en ny race er to-delt:

1. At fastslå at den nye race har en solid base indenfor FIFe

2. At få gjort så mange dommere som muligt bekendt med den nye race.

For at godkende en ny race, skal man følge de trin som er beskrevet nedenfor.

10.2.1 Trin 1 - Etablering af et Breed Council for den nye race

Et Breed Councl skal etableres for racen. Kravene for medlemsskab af et Breed Council for en ny race findes i kapitel 2 af Breed Council reglerne. Breed Council skal bestå af mindst 3medlemmer fra 3 forskellige lande som skal vælge en Breed Council sekretær.
Breed Council koordinerer alt administrativt arbejde som er involveret i godkendelsesprocessen og vil blive hjulpet af de 3 relevante kommissioner: Avls- & Registreringskommissionen (BRC), Dommer- & Standardkommissionen (JSC) samt Helbreds- & Velfærdskommissionen (HWC).
For emner vedrørende godkendelseprocessen er det tilladt at etablere en direkte kontakt mellem Breed Council sekretæren og disse kommissioner. Al korrespondance skal altid sendes af/til Breed Council sekretæren.

10.2.2 - Trin 2 - Forberedelse af en foreløbig godkendelse af den nye race

De krav som skal være opfyldt, inden der kan forslås en foreløbig godkendelse af en ny race er:

 1. At mindst 3 idividuelle medlemmer af mindst 3 FIFe medlemmer i forskellige lande, skal hver have opdrættet mindst 1 kuld af racen indenfor de foregående 2 år.
 2. Stamtavler skal fremvises på mindst 3 forskellige katte som har 5 generationer af racen før den aktuelle kat eller 5 generationers avl iflg. de foreslåede avlsrestriktioner og registreringsregler for racen.
 3. Stamtavler skal fremvises for mindst 15 forskellige katte som har 3 generationer af racen før den aktuelle kat eller 3 generationers avl iflg. de foreslåede avlsrestriktioner og registreringsregler for racen.
 4. Alle disse katte skal være ejet eller opdrættet af et FIFe medlems individuelle medlem.
 5. Kattene skal være korrekt registreret ifølge FIFe reglerne i et FIFe medlems hovedstambog i mindst 3 forskellige lande
 6. Alle disse katte skal have stamtavler i overensstemmelse med §4.5.

Breed Council:
- Indsamler og sender skanninger af originalstamtavler (katte opdrættet/ejet) til BRC for kontrol og godkendelse
- Opstiller specifikke avlsrestriktioner og registreringsregler (hvis nødvendigt) for racen i samarbejde med BRC
- Indsamler information om helbredsstatus for racen, baseret på de retningslinier som HWC har opstillet (f.eks. - men ikke begrænset til - kuldstørrelse og antal af fødte killinger) og sender denne information til HWC for deres vurdering
- Sender generel information om racen (oprindelse og historie, udvikling, farver etc.) til JSC.
- Opstiller den foreløbige standard for racen i samarbejde med JSC (format, ordvalg, sammenlignelige med andre racers standarder)

JSC opstiller beskrivelsen af de varieteter, som endnu ikke er godkendt i en anden race og/eller ikke beskrevet i den generelle del af standarderne.

10.2.3 - Trin 3 - Forslag til en foreløbig godkendelse af den nye race

Efter at de 3 kommissioner har bekræftet at alle nødvendige opgaver og krav i det foregående trin er opfyldt, vil et forslag til foreløbig godkendelse af racen blive fremsendt af de 3 kommissioner til den næste generalforsamling idet de relevante tidsfrister for fremsendelse af forslag skal overholdes.
Den nødvendige information og dokumentation skal sendes regelmæssigt til kommissionerne. Al information og dokumentation skal være modtaget senest d. 01. januar, i det år hvor forslaget fremsendes til FIFe’s generalforsamling.

Forslaget skal være på alle FIFe sprog og skal som minimum indeholde:
- Den foreløbige races standard inkl. pointskala, tabel over varieteter (EMS-koder) og kategorien som racen tilhører. Kun varieteter (EMS-koder) som er genetisk mulige i flg. de fremsendte stamtavler kan inkluderes i forslaget
- Beskrivelsen af varieteter som endnu ikke er godkendt i nogen anden race og/eller ikke beskrevet i den generelle del af standarderne
- Avlsrestriktioner og registreringsregler for den nye varietet (hvis relevant)
- Rapporten fra JSC (introduktion af racen, historie, farver etc.)
- Rapporten fra BRC (stamtavleoplysninger vedr. katte der er blevet opdrættet/er ejet)
- Rapporten fra HWC (Helbredsstatus)
- Anbefalinger fra hver kommission om den foreløbige godkendelse af racen.

JSC skal organisere en kort præsentation af racen (helst med katte tilstede) på generalforsamlingen.

10.2.4 - Trin 4 - Den foreløbige godkendelsesfase af den nye race

Efter at forslaget i det tidligere trin er blevet godkendt af generalforsamlingen, begynder den foreløbige godkendelsesfase af den nye race d. 01. januar i det følgende år. I denne fase skal katte i den foreløbigt godkendte race udstilles på FIFe udstillinger i overensstemmelse med §5.5.4 i udstillingsreglerne og vil få skriftlige bedømmelser.

Følgende krav skal være opfyldt før man kan foreslå fuld godkendelse af den foreløbigt godkendte race:

 1. Der skal være gået mindst 1 år siden den foreløbige godkendelse af racen blev givet.
 2. Mindst 5 individuelle medlemmer af mindst 3 FIFe medlemmer i forskellige lande skal aktivt have opdrættet racen i løbet af den foreløbige godkendelsesfase, dvs. mindst 15 forskellige kuld.
 3. Mindst 40 forskellige katte af racen skal have været udstillet i udstillingsklasserne 7-12 på mindst 3 forskellige udstillinger i løbet af den foreløbige godkendelsesfase; mindst 15 af disse katte skal være registreret med titlen PIC/PIP
 4. Disse katte skal være tilmeldt udstillinger i overensstemmelse med oplysningerne på deres stamtavler.
 5. Hver kat skal have været bedømt af mindst 3 forskellige dommere (kontrasignering er tilladt).
 6. Alle kattene skal have opnået kvalifikationen "Excellent" fra dommerne
 7. Udstillingerne skal have fundet sted i mindst 3 forskellige lande
 8. Alle kattene skal være ejet eller opdrættet af et FIFe medlems individuelle medlem
 9. Alle kattene skal være korrekt registreret i flg. FIFes regler i et FIFe medlems hovedstambog i mindst 3 forskellige lande
 10. Alle disse katte skal have stamtavler i overensstemmelse med §4.5.

Breed Council:
- Indsamler og sender skanninger af originalstamtavler (katte opdrættet og katte udstillet) til BRC for kontrol og godkendelse
- Opstiller specifikke avlsrestriktioner og registreringsregler (hvis nødvendigt) for racen i samarbejde med BRC
- Indsamler og fremsender information om helbredsstatus for racen, baseret på de retningslinier som HWC har opstillet (f.eks. - men ikke begrænset til - kuldstørrelser og antal af killinger født) og sender denne information til HWC for deres vurdering
- Indsamler skanninger af de originale bedømmelsessedler og - hvis gældende - det tilhørende diplom (hvoraf kattens navn og andre data fremgår) Disse skal fremsendes af kattens ejer
- Sender skanninger af bedømmelsessedler og diplomer til JSC
- Opstiller den endelige standard på alle FIFe sprog i samarbejde med JSC (format, ordvalg, sammenlignelige med andre racers standarder)

Hvis en foreløbig godkendt race efter 5 år endnu ikke har opnået fuld godkendelse, vil den automatisk blive flyttet retur til status som "ikke-godkendt race".

10.2.5 - Trin 5 - Forslag til fuld godkendelse af den nye race

Efter at de 3 kommissioner har bekræftet at alle nødvendige opgaver og krav i det foregående trin er opfyldt, vil et forslag til fuld godkendelse af racen blive fremsendt af de 3 kommissioner til den næste generalforsamling idet de relevante tidsfrister for fremsendelse af forslag skal overholdes.
Den nødvendige information og dokumentation skal sendes regelmæssigt til kommissionerne. Al information og dokumentation skal være modtaget senest d. 01. januar, i det år hvor forslaget fremsendes til FIFe’s generalforsamling.

Forslaget skal være på alle FIFe sprog og skal som minimum indeholde:
- Den endelige standard for racen inkl. pointskala, tabel over varieteter (EMS-koder) og kategorien som racen tilhører samt grupper (hvis relevant) i hvilke varieteter af racen vil blive bedømt på udstillinger. Kun varieteter (EMS-koder) som er genetisk mulige i flg. de fremsendte stamtavler kan inkluderes i forslaget
- Beskrivelsen af varieteter som endnu ikke er godkendt i nogen anden race og/eller ikke beskrevet i den generelle del af standarderne (hvis relevant). Denne opgaves ansvar påhviler JSC.
- De endelige avlsrestriktioner og registreringsregler (hvis relevant)
- Rapporten fra BRC (stamtavleoplysninger vedr. katte der er blevet opdrættet/udstillet)
- Rapporten fra JSC (information om udstillede katte/evaluering af udstedte bedømmelser og resultater)
- Rapporten fra HWC (Helbredsstatus)
- Anbefalinger fra hver kommission om den fulde godkendelse af racen.

JSC skal organisere en præsentation af racen på dommerseminaret i forbindelse med generalforsamlingen, med tilstedeværelse af katte af den pågældende race.