Felis Danicas præciseringer af FIFes Avls- og registreringsregler

1. Ændringer og tilføjelser
Alle ændringer og tilføjelser til Felis Danicas Nationale Stambogsføringsregler skal vedtages på en Plenarforsamling.

2. Registrering af kuld
Ved registrering af kuld skal opdrætteren skal være medlem af en Felis Danica tilsluttet hovedklub.
Hele kuldet skal registreres samtidigt. Opdrætteren må ikke udelade nogen killing eller kuld fra registrering. (FIFes Avls- & registreringsregler §5.1.1)
Avlskatte skal være identificerede med chip eller tatovering inden parringen.
Hvis avlskatten ikke er identificeret jf. FIFes Avls- & registreringsregler §3.4 udstedes der stamtavler med avlsforbud.

2.1 Hunkatte
Hunkatten skal være registreret i Felis Danicas stambog og være ejet af et medlem af en Felis Danica tilsluttet hovedklub.
Første gang et kuld registreres efter en hunkat, noteres den rekvirerende opdrætter som ejer af hunkatten.
Hvis en Felis Danica registreret hunkat ejes af flere personer, skal 1 af disse opgives som den der har dispositionsret til at underskrive parringsattesten. (underskrevet aftale med angivelse af hver ejers stamnavn, skal indsendes til stambogsføreren, via egen hovedklub).
Såfremt katten skifter ejer, og den nye ejer ønsker at registrere kuld efter hunkatten, skal der til stambogsfører, via egen hovedklub, indsendes bekræftelse af ejerskiftet.
En Felis Danica registreret hunkat må parres frit med registrerede hankatte, uanset hvilket forbund/organisation hankatten er registreret i. Opdrætteren er selv ansvarlig for, inden parring, at kontrollere med Felis Danica, at hankattens stamtavle kan udløse en registrering af afkom i Felis Danica.

2.2 Hankatte
Ejeren af en Felis Danica registreret hankat skal være medlem af en Felis Danica tilsluttet hovedklub.
Hankatten skal være registreret i Felis Danicas stambog hvis den ejes af et medlem af en Felis Danica tilsluttet hovedklub.
Hankatte må ikke tilbydes eller udlånes til opdræt af ikke-registrerede killinger, dvs. hvor hunkatteejeren ikke er tilknyttet et stambogsførende forbund.
Første gang et kuld registreres efter en hankat, noteres den underskrivende opdrætter, som ejer af hankatten.
Hvis en Felis Danica registreret hankat ejes af flere personer, skal 1 af disse opgives som den der har dispositionsret til at underskrive parringsattesten (underskrevet aftale skal indsendes til stambogsføreren, via egen hovedklub).
Alle hankatte ejere som er medlem af en Felis Danica tilsluttet hovedklub er forpligtet til at attestere hankattens avlstjeneste.
Ved brug af hankat registreret hos et andet FIFe medlem eller anden organisation skal parringsattest samt kopi af hankattens stamtavle indsendes ved registrering.

2.3 Registrering
Stamtavlerekvisitionen skal være stambogssekretæren i hænde, senest når kuldet er 10 måneder.
Ansøgning om registrering skal ske på en, af Felis Danica godkendt, stamtavlerekvisition.

2.3.1 Stamtavlerekvisition
Stamtavlerekvisitionen skal indeholde følgende oplysninger:

a) Han- og hunkattens fulde navn, registreringsnumre og race/farve (FIFe EMS-kode).
b) Killingernes fødselsdato
c) Opdrætternes stamnavn
d) Oplysning om hver killing (navn, race/farve)
e) Hankatte ejerens underskrift, navn, adresse og telefon.
f) Opdrætters underskrift, navn, adresse og telefon.
g) Han og hunkattens ID-mærkning

2.3.2 Attester

Han- og hunkatte, som ikke tidligere har fået afkom registreret i Felis Danica, skal der sammen med stamtavlerekvisitionen medsendes følgende attester:

Den trykte attest på bagsiden af kattens stamtavle skal anvendes. Alternativt kan den tilsvarende attest, som hentes fra Felis Danicas hjemmeside, anvendes.

For hankatte, der ikke har Felis Danica stamtavle, skal der leveres dyrlægeattest som viser, at katten ikke har navlebrok, og at den har normale og korrekt placerede testikler. Er hankatten hvid (EMS w) skal attesten bekræfte, at katten er hørende.

Ikke-redaktionelle ændringer af denne attest skal godkendes på en plenarforsamling.
På attesterne skal kattens fuldstændige navn, registreringsnummer og ID-mærkning være påført.
Såfremt der ikke kan fremlægges disse attester, registreres samtlige killinger med avlsforbud, som ikke kan ophæves.

2.3.3 Rekvirering af stamtavler
a) Stamtavlerekvisitionen sendes, via egen hovedklub, til Felis Danicas stambogsfører.
b) Attester i henhold til §1.3.2 vedlægges første gang en kat bruges til opdræt.
c) Ved parring med en hankat registreret i et andet forbund/organisation, skal kopi af hankattens stamtavle vedlægges.

Jf. FIFes Avls- & registreringsregler §3.4 kræves ikke ID mærkning for hankatte der ikke er registreret hos et FIFe medlem.

2.3.4 Tilladte antal kuld og begrænsninger ved kejsersnit
Ved ansøgning om stamtavler påser Felis Danicas stambogsfører at bestemmelserne i FIFe’s Avls- og registreringsregler §3.3 vedrørende kuldhyppighed (pt. 3 kuld per 24 mdr.) overholdes.
Et kuld er i denne sammenhæng 1 eller flere killinger.
Opdrætterens første overtrædelse heraf, medfører at stamtavlerne udfærdiges til dobbelt takst. Yderligere tilfælde medfører at stamtavlerne udfærdiges til femdobbelt takst.
Overtrædelse af denne regel vil desuden medføre at sagen vil blive forelagt Felis Danicas Forretningsudvalg til individuel vurdering.
Opdrætteren har ansvar for at bestemmelserne i FIFe’s Avls- og registreringsregler §3.3 vedrørende hunkatte med behov for gentagne kejsersnit overholdes. En hunkat skal tages ud af avlen 2. gang den får foretaget kejsersnit.

2.3.5 Avlsforbud
I forbindelse med registrering, har opdrætteren mulighed for at sætte avlsforbud på en eller flere killinger i kuldet. Det er kun opdrætteren, der kan ophæve avlsforbudet skriftligt mod betaling af gældende gebyr.
Ansøgning om ophævelse af avlsforbud skal ske på en, af Felis Danica godkendt, blanket.
Hvis katten er registreret med avlsforbud tilføjes der på stamtavlen, i feltet med stambogsførerens bemærkninger, følgende tekst: ”Må ikke bruges til avl”.

2.3.6 Registrering af BSH/BLH kuld
Alle hankatte af racen British Shorthair/Longhair skal være HCM scannet med resultat normal før tidspunkt for parring. Scanningen må på tidspunktet for parringen højst være:
- 12 måneder gammel for katte yngre end eller lig med 3 år.
- 24 måneder gammel for katte ældre end 3 år (for katte mellem 3-4 år må attesten dog højst være 12 måneder gammel).

Katte som er scannet normal efter det fyldte 7. år behøver ikke fremadrettet indsende fornyet scanningsattest.
Scanningsattest skal fremsendes sammen med stamtavlerekvisitionens øvrige attester.
Af scanningsattesten skal fremgå følgende: Kattens fuldstændige navn, registreringsnummer, og ID-mærkning.
Attesten skal være Felis Danicas HCM attest. For udenlandsk ejede hankatte, kan der anvendes en anden, tilsvarende, attest.
Scanningen skal, for katte ejet af opdrættere bosat i Danmark, være udført af en dyrlæge der er medlem af Ekkogruppen.

2.3.7 Registrering af kuld efter SIA, BAL, OSH, OLH, (SYS, SYL) samt racekryds med disse
Avlskatte skal være DNA testet for CEP290 (PRA-rdAC) inden tidspunkt for parringen, med mindre begge deres forældre beviseligt er PRA fri (N/N).
Kun følgende parringer må foretages:
- PRA fri x PRA fri (N/N)
- PRA fri x PRA bærer (N/rdAc)

Laboratorie-certifikat, påført kattens ID-nr. (øremærke eller chip), indsendes til Felis Danica senest sammen med stamtavleansøgningen. FD skal registrere resultatet som beskrevet i B&R § 3.5.1

2.4 Utilsigtede kuld
Kuld efter en Felis Danica-registreret hunkat og en ikke-registreret hankat (fx en huskat) skal registreres i FD’s stambog under hunkatten.
Samtlige informationer om killingerne registreres (antal, køn, farve, fødselsdato samt far, hvis kendt).
Prisen for en sådan registrering er kroner 0,-.
Der udstedes ikke stamtavler, men der foretages udelukkende registrering.
Såfremt kuldets ejer efterfølgende opnår Avlsrådets godkendelse til at anvende en af killingerne i et avlsprogram, kan der udstedes RIEX XLH/XSH stamtavle til den pågældende killing til gældende takst på rekvisitionstidspunktet.

3. Regler for killingernes navn
a) Katten registreres med: Stamnavn, navn, køn, race og farve (i henhold FIFe EMS), Felis Danicas registreringsnummer samt fødselsdato.
b) Opdrætter som ikke har et stamnavn, kan kun registrere et (1) kuld inden stamnavn skal ansøges. Killingernes navn kan i dette tilfælde kun bestå af et ord.
c) Kattenavne må bestå af i alt max. 35 anslag incl. stamnavnet. (1 anslag= 1 berøring af tastatur, inkl. mellemrum og specialtegn.)
 <bemærk: i beregning af stamnavnets længde indgår ikke et evt. foranstillet "DK ">
d) Hvert navn kan kun benyttes en gang af samme opdrætter.

4. Import eller overførsel
Ved import eller overførsel af kat fra en anden FIFe organisation eller ikke FIFe organisation, indsendes original stamtavle og transfer fra den organisation, samt en af Felis Danica godkendt importrekvisition, hvorfra katten ønskes overført fra, til Felis Danica via egen hovedklubs stambogssekretær til Felis Danicas stambogsfører.
Stamtavler udstedes på grundlag af de indsendte oplysninger (stamtavle, transfer m.m.).
Titler på forfædre bibeholdes og det markeres i hvilke organisation titlerne er opnået. Titlerne registreres, som de er på import tidspunktet.
Importøren er selv ansvarlig for at fremskaffe manglende information jf. FIFes Avls- & registreringsregler §4.5. Yderligere oplysninger skal fremskaffes fra valide kilder (skrivelser fra andre organisationer). Oplysninger indhentet på internettet, fra opdrættere mv. accepteres ikke.

Ved import af katte, hvor der er racekryds i stamtavlen der ikke er re-registreret i henhold til FIFes Avls- & registreringsregler §9.1.3, registreres disse som XLH/XSH med målrace. Sådanne kan udstilles i Klasse 13b efter registrering i Felis Danicas stambog, med henblik på re-registrering.

4.1 Import fra anden FIFe organisation
Felis Danica udsteder efterfølgende en ny stamtavle i henhold til gældende regler.
Fejl og overtrædelser af FIFes Avls- & registreringsregler korrigeres og det eksporterende medlem orienteres om korrektionen.

4.2 Import fra en ikke-FIFe organisation
Ved import eller overførsel af en kat fra en ikke-FIFe tilsluttet organisation eller klub kræves, at katten har en certificeret stamtavle.
Registrering i Felis Danicas stambog af importerede katte med originalstamtavler fra andre organisationer/forbund kan, hvis stambogsføreren skønner det nødvendigt, gøres betinget af en godkendelse fra Felis Danicas Avlsråd.

Registreringen i Felis Danicas stambog sker i henhold til FIFes Avls- & registreringsregler. Hvis den oprindelige registreringen afviger fra FIFes Avls- & registreringsregler, vil stamtavlen blive udfærdiget så den følger FIFes Avls- & registreringsregler.

5. Stamtavlen
Stamtavlen udstedes på grundlag af oplysningerne på stamtavlerekvisitionen og tidligere registreringer i Felis Danicas stambog.
Stamtavlerne udstedes først når samtlige informationer (inkl. attester og identifikationsnumre) er stambogsføreren i hænde og prisen for stamtavlerne udregnes i forhold til dette tidspunkt.
Katte som er opdrættet af et medlem af en Felis Danica tilsluttet klub og første gang er registreret i Felis Danicas stambog, kan kun have Felis Danica registreringsnummeret påført stamtavlen.
Katte eksporteret fra Felis Danica: Hvis katten findes i stamtavlen på en importeret kat, og katten, efter at være eksporteret under sin Felis Danica identitet, har fået et nyt registreringsnummer, enten hos et andet FIFe medlem eller i andre forbund/organisationer, så skal både det oprindelige Felis Danica registreringsnummer samt det efterfølgende stambogsnummer registreres i stambogen.
Ethvert medlem af en Felis Danica tilsluttet klub er forpligtet til at lade stamtavle medfølge enhver racekat, der af vedkommende overdrages – uanset om det drejer sig om salg, gave m.v.

5.1 Ændringer i stamtavlen
5.1.1 Ændring af kattens navn/køn

Kattens først registrerede navn kan ændres af opdrætteren indtil katten er fyldt 6 mdr., mod betaling af gældende gebyr under forudsætning af at katten endnu ikke har opnået en titel.
Herefter kan kattens registrerede navn kun ændres, såfremt der er sket en fejl ved kønsbestemmelsen.

6. Eksport
Ved overdragelse af kat til et andet forbund/organisation, skal transfer bestilles hos Felis Danica. Bestilling af transfer indeholdende kattens navn, stambogsnummer samt den nye ejers navn og adresse sendes via egen hovedklub.
Bestilling af transfer skal ske på en, af Felis Danica godkendt, transferblanket. Transferblanketten skal indsendes via egen hovedklub til Felis Danicas stambogsfører.
Efter udstedelse af transfer, kan katten ikke bruges til registrering af afkom med Felis Danica registreringsnummeret, medmindre katten re-importeres til registrering i Felis Danica.

7. Øvrige bestemmelser
Ændringer i en, af Felis Danica udstedt stamtavle, kan kun udføres af Felis Danicas stambogsfører. Overtrædelse heraf medfører stamtavlens annullering.

7.1 Kopistamtavle/erstatningstamtavle
Er stamtavlen bortkommet/ødelagt, kan der ansøges om ny stamtavle via hovedklubbens stambogssekretær. Der skal medsendes en tro og love erklæring på, at originalstamtavlen er bortkommet/ødelagt. Ansøgning om kopistamtavle skal ske på en, af Felis Danica godkendt, kopistamtavle blanket.
Såfremt rekvirenten ikke er kattens opdrætter medsendes bevis for ejerskab (fx underskreven kontrakt).

7.2 Tvivlspørgsmål
Tvivlsspørgsmål kan forelægges Felis Danicas Avlsråd.

8. Afgifter
Alle afgifter skal betales til egen hovedklubs konti.
Takster for registrering vedtages på Felis Danicas Plenarforsamling og kan ses på takstblad.
Alle beløb er i danske kroner.

 

Ændret på Plenarforsamlingen i Frølunde 2020