§1 Formål med Mæglere
Stk. 1 Formålet med Mæglerne er at minimere, begrænse og løse konflikter mellem medlemmer af Felis Danicas hovedklubber. Medlemmernes brug af Mæglerne er frivillig. Man kan som medlem søge individuel rådgivning. Hvis en egentlig mægling skal iværksættes, forudsætter det, at der er enighed mellem konfliktens parter om at gøre brug af Mæglerne.
Stk. 1a Felis Danicas forretningsudvalg kan dog i særlige tilfælde pålægge et medlem af en hovedklub at deltage i mægling, såfremt der er tale om en konflikt, der udspringer i et muligt regelbrud (fx mangel på skriftlig aftale eller salg af syg kat).
Stk. 2 Mæglerne behandler konflikter i forbindelse med erhvervskøb svarende til konflikt mellem 2 opdrættere om en form for værdi, det være sig pengebeløb og/eller tjenesteydelser i form af parringsaftaler, ammetjenesteaftaler, udstationeringsaftaler og andre former for aftaler vedrørende opdræt.
Stk. 3 Mæglerne behandler kun sager som ikke er behandlet og som ikke er under behandling andetsteds (Klagenævn, domstol etc.)
Stk. 4 Det er gebyrfrit for hovedklubbernes medlemmer at benytte Mæglerne

§2 Tavshedspligt
Mæglerne har tavshedspligt omkring såvel verserende som afsluttede sager.

§3 Mæglernes arbejdsopgaver
Stk. 1 Mæglerne fastsætter selv deres forretningsorden, som straks efter vedtagelsen sendes til Forretningsudvalget til godkendelse
Stk. 2 Mæglerne udpeger en sekretær, der varetager fordeling af sager, opfølgning og information til Forretningsudvalget.
Stk. 3 Mæglerne udarbejder hvert år en årsrapport omkring antallet af behandlede sager, og udfaldet af disse. Denne rapport afleveres til Forretningsudvalget senest den 20. januar hvert år.

§4 Retningslinier for Mæglernes arbejdsopgaver
Stk. 1 Efter aftale og behov afholder Mæglerne konfliktløsningsmøder med konfliktens parter. Eventuelle transportudgifter til Mæglerne i denne sammenhæng afholdes af konfliktens parter.
Stk. 2 Mæglerne kan vælge at afbryde et forløb, såfremt én eller begge parter i konflikten efter Mæglernes opfattelse ikke er kompromissøgende.
Stk. 3 Ved afslutning af en konflikt udarbejder Mæglerne en såkaldt ”fredsaftale”, som opsummerer den løsning, konfliktens parter er nået frem til. Fredsaftalen hindrer ikke afprøvning ved de danske domstole.

Vedtaget på Plenarforsamlingen i Nyborg d. 26.02.2012
Opdateret på Plenarforsamlingen i Nyborg d. 25.02.2018