FIFes Generalforsamling 2024 – Åbent møde

FIFe Open Meeting 29-05-2024

Kære alle,

Så er vi nået til onsdag i GA ugen - her kører det åbne møde med alle kommissionerne, hvor vi får lejlighed til at diskutere og præsentere de forskellige forslag, og høre hvad kommissionerne mener om dem. Det plejer at være interessant, og giver nogen gange anledning til nogle virkeligt brugbare tilretninger af de fremsatte forslag. Et af de forslag, der kan tænkes tilrettes er vores eget om hvordan udstillingsburet skal være indrettet - fordi både SVERAK og NRR og forslag, der vedrører det samme. Her må vi se om ikke vi kan finde fælles nordisk fodslag. Mødet starter kl. 09.00, og så går jeg igang med at rapportere. Jeg kommer ikke ind på alle forslag - kun de, hvor der er interessant information at dele 🙂 Så mere senere ...

Så er vi igang.

Første forslag der behandles er forslaget fra JSC (Judges and Standards Commission) om at hæve dommergebyret. SC (Show Commission) er for forslaget - det er vi ikke i FD, da det vil hæve udgifterne for klubberne. Det har vi ikke brug for pt. Så vi håber selvfølgelig, at det ikke går igennem.

Næste forslag er bestyrelsens forslag nr. 1 om at afkræve medlemmerne statistikker over hvilke og hvor mange katte, der kommer på udstillingerne. SC er ikke for forslaget, fordi de ikke kan se hvad det skal bruges til og hvordan data skal indsamles.

Luxembourg har et forslag om knurhår på kattene - JSC er imod forslaget da de netop har arbejdet på at fjerne "faults" fra standarderne, der ikke giver ekstra information - det står allerede i reglerne at katte skal ha' knurhår. HWC (Health and Welfare Commission) er grundlæggende for forslaget, men ønsker ordet "complete" væk så det matcher anden formulering. Den nye kommission for Public Relations er imod forslaget. Breed Council er imod forslaget. Luxembourg mener det er nødvendigt af hensyn til EUs kommende regulativer, mens bestyrelsen og HWC mener at vi skal arbejde på at skaffe videnskabelig dokumentation for hvorvidt det har negativ indvirkning på kattens trivsel hvis den har korte eller ingen knurhår. Der findes ikke pt sådan dokumentation. Det fremhæves fra bestyrelsen at vi nu har en fond, der skal støtte forskning, og den bør bruges til bl.a. dette.

Så er det Felikat forslag 2: Shaded and shell skal tilbage til BLH/BSH. JSC er for forslaget. SC stemmer nej - de kan godt huske hvorfor forslaget blev indført og de ser også hvad dette vil ha' af indflydelse på klubbernes omkostninger til udstillinger. Breeding and Registration Commissionen (BRC)  er alle for forslaget. BC for briterne er imod forslaget, da de også godt kan huske hvor store problemer der var med at skelne kattene fra hinanden på udstillingerne. Så det ser ud til at der er stemning for at godkende dette. Og da farverne allerede formelt er godkendt for mange år siden, behøver man ikke tænke på dette.

Norge - forslag nr. 1 - ønsker at tilføje yderligere farvegrupper til Neva Masquerade
Alle i JSC er for forslaget. SC synes de nuværende 4 grupper er rigeligt. BC er selvfølgelig for forslaget. Personligt synes jeg det er fjollet at de vil bruge gruppeinddelinger, der er lavet til ikke-pointede katte til katte, der er pointede. Neva'ernes grupper burde være en "overbygning" på de grupper, der bruges til de ikke-pointede katte i kategori 2.

Nu skal der snakkes CORIN. Forslaget fra JSC går ud på at tilføje EMS kode "u" og de ønsker at kattene ikke skal gå igennem en godkendelsesprocedure. Det mener BRC til gengæld. Det er en farvevariant, der ofte først viser sig sent i kattens liv. De ønsker CORIN godkendt men de ønsker at følge reglerne for variant godkendelse. BC'erne for BLH/BSH, SIB/NEM, KBL/KBS er af forskellige mening: KBL/KBS ønsker ikke for nuværende at få dette indført. HWC har hørt om bekymringer om helbredsudfordringer som følge af denne mutation, men der er ingen data, der beviser eller modbeviser dette. Derfor ønsker de også at den normale godkendelsesproces følges, så man sammen med BC kan indsamle data og få en god proces på plads.

Dette er et forslag, der giver anledning til meget diskussion, så det bliver spændende at se hvad der sker - om JSC får lov til at gøre hvad andre ikke har fået lov til: at smyge sig uden om en godkendelsesprocedure, som burde gå hurtigt, da alle er enige om at der er masser af katte derud med disse farver.

Næste forslag er nr. 3 fra JSC omkring udfasning af generiske fejl i standardene for en række racer. Generiske fejl skal forstås som fejl, der listes under FEJL men som blot er det modsatte af et krav i standarden. Fx står der i standarden at katten skal ha' lang hale, og under fejl, at den ikke må ha' kort hale. Det er indlysende overflødigt. Ingen af de andre kommissioner har diskuteret dette. Der er nogle fejl, der er blevet vurderet som værdifulde, og de er foreslået inkluderet i selve standarden, hvor den bliver mere tydelig. Dette gælder fx. ACS/ACL.

Det nævnes fra salen, at der er nogle BC der har meget få medlemmer, og at de derfor ikke skulle ha' så meget indflydelse: men det står enhver opdrætter frit for at melde sig ind i sit BC hvis man ellers opfylder nogle få kriterier. Det kan jeg kun opfordre til at man gør.

Der er flere af racerne, der har benyttet sig af denne revision af standarden til at få nogle flere ændringer ind. Dette gælder fx. MCO og RAG. Der er en del diskussion af de forskellige ændringer, bla. øreplacering på MCO og glitter på Bengalen. Der kan derfor komme ændringer fra JSC til deres forslag.

Der kommer en del diskussion igen om størrelsen på de forskellige breed councils - og her kan vi jo kun sige igen: blev medlem af jeres breed councils og få indflydelse på jeres race!

Så har vi været rundt, og kan gå videre i teksten.

Forslag 1 fra Felis Belgica handler om at gøre det nemmere at få udskiftet sit stamnavn. BRC er for forslaget.

FFH forslag 1 handler om at harmonisere de begrænsninger der ligger i 3.6 når det gælder knurhår - det er en forespørgsel til JSC om at ajourføre hvad der står om knurhår med hvad der står omkring diskvalificering i show rules. JSC, SC og BRC bør snakke sammen. BC for SPH og CRX er imod. HWC vil gerne ha' denne harmonisering ind, SC er imod.

FFH forslag nr. 2 handler om at fjerne tilladelsen til at MCO 03 kan registreres med blå øjne. SC er for forslaget. BRC er for forslaget. BC er forslaget. HWC er meget glade for forslaget.

Tyskland DEKZV har foreslået at man skal kunne registrere blue pointede RUS som xa 33 ved at opdatere §6.20. I forslaget står at de kan registreres som a 33, hvilket var uacceptabelt for kommissionerne, men en registrering som xa 33 kan accepteres af både BRC og SC. Katten vil dermed kunne bruges i avl og udstilles som ikke anerkendt variant. Det åbner også for godkendelse af blue pointed  Russere.
Det er et emne, der virkelig får debatten i gang.  Men DEKZV går med til at man stadig ikke skal kunne godkende andet end RUS, så dermed lukkes der for dette problem.

Luxembourg har et forslag om at ændre BRC rules 2.2 & 2.2.1 - der er udleveret en modificeret og mere vidtgående version - men den generelle besked fra HWC mm er at forslaget, der prøver at komme EU i forkøbet, allerede er forældet, og dermed opfordres LU til at trække forslaget.

Luxembourg har også ændringsforslag til 3.2 - de vil gerne fastsætte at en hunkat skal være mindst 12 mdr. før de parres. BRC er imod da det ikke passer til alle racer. HWC er heller ikke for forslaget. Synes også vi skal vente til vi kender EU reglerne, som jo langt fra er fastlagt endnu.

Forslag nr. 2 fra Mundikat om at fjerne "s" fra begrænsningerne på JBS / JBL. Kommissionerne er for dette forslag. Der er kommentarer fra Generalsekretæren om at der er fejl i BRC reglerne - de stemmer ikke overens med den godkendte standard - dette skal undersøges.

Forslag nr. 1 fra Rumænien: her ønsker man at man skal have udstillet mindst en gang på en FIFe udstilling for at kunne få et stamnavn. BRC er ikke for dette forslag, da de ikke mener det vil tjene et formål. Det skulle hellere lægges ud til det nationale medlem hvad de vil kræve.  RO vil overveje om de skal trække forslaget.

BRC forslag nr. 1 - handler om at konsekvensrette hvor længe opdrætteren selv må ændre EMS kode på katten.

BRC nr. 2 sletter definitionen af alle de parantes-typer, der har været anvendt. Der er nogen bekymring om at det kan skabe et limbo, hvor vi ikke har styr på hvordan vi registrerer.

BRC nr. 3 - oprettelse af en ems kode 14 til at dække Charcoal, da man har fundet ud af at Charcoal ikke skyldes en modifier men er et mønster.

Forslag nr. 1 fra Finland, SK, vil åbe for at en elev kan være elev på den ene dag og udstiller på den anden dag af en 2 dages udstilling. JSC er helt for forslaget.

JSC nr. 5 indeholder et - i min optik - super godt forslag om at de vil lave præsentationer online for sjældne racer, som så vil give eleven mulighed for at gå til eksamen uden at have set katten i virkeligheden, og uden at være nødt til at søge dispensation. Pt. ville dette gælde racer som JBS, LPL/LPS, MAN/CYM & SOK. SC er meget glade for forslaget.

JSC nr. 6 - det obligatoriske elevseminar har de givet online 2 gange, og det var en stor succes. De vil derfor ændre reglerne til at fastslå at mødet skal være online, og vare mindst 2 dage.

JSC nr. 7 : vil afholde eksamen kun på engelsk da der ikke kommer forespørgsler på tyske og franske eksaminer.

JSC nr. 8: her vil JSC ændre antallet af katte, der min. skal være dømt af en dommer efter at have taget eksamin i en kategori,  før der kan tages eksamin i næste kategori.

Bestyrelsen forslag 3: man ønsker at rydde op i listen over "dormant" (ikke aktive) dommere. JSC er ikke enige omkring dette. Der er flere, der ikke ser nogen mening i at slette folk, hvis de stadig betaler deres dommergebyr til FIFe.

FBE forslag 2 - Open doors og DEKZVs forslag og noget lignende.

SC siger nej til FBE. Men de kan bedre gå ind for det tyske forslag - hvilket er mig uforståeligt, for der er ingen måde hvorpå vi kan registrere disse udstillere og holde styr på deres katte og deres kattes titler. Der har været et stor diskussion om dette - det er et problem, ingen kan forklare os hvordan skal håndteres.

Bulgarien ønsker at flytte fra gruppen, der arrangerer Mediterranean Winner til Black Sea Winner show - den går nok glat igennem.

FFB, Brasilien, forslag 1, prøver at finde en måde at undgå de konstante undtagelser fra reglerne om opnåelse af titler, og har foreslået en måde hvorpå alle kan arbejde efter samme regler.  SC kan godt lide forslaget, men de har ikke stemt om det, men vil prøve at arbejde ud fra dette forslag. JSC stemte ikke om forslaget. Der er mange, der finder det sympatisk.

Felis Romania har et lignende forslag, forslag 2, som åbner for at man skal tage 4 CACIB/CAPIB på 4 udstillinger - ingen undtagelser nødvendige. Dette forslag erstatter de eksisterende regler. SC har stemt 3 for, 1 i mod og 1 afstod. Brasilien støtter også dette forslag, som de finder bedre end deres eget forslag.

SVERAK har også gang i IC / IP - de tilføjer en fast variant, så man kan vælge mellem 3 CACIB/CAPIB i 2 lande, eller 5 i et land.

SC støtter dette forslag lige som de støtter det Rumænske.  Brasilien foretrækker det Rumænske frem for det Svenske.

Hvis disse forslag ikke går igennem, skal en masse undtagelsesønsker behandles.

Forslag om nye Winner-show. Der er problemer fordi Kina står som medlem i begge 2 - det kan ikke lade sig gøre.
Eurasian Winner Show - med Belarus, China og Russia.
Asia Pacific Winner Show - Indonesia, China og Malaysia - dette forslag trukket. Det ville ikke være muligt med Indinesien og Malysia fordi de har karantæneregler på plads.

FD forslag nr. 1 , NRRs forslag og SVERAK forslag

SC er for vores forslag, fordi de finder at det er det mest dækkende. HWC foretrækker også FDs forslag.

FDs forslag nr. 2 - om pause til killinger, SC alle for forslaget, HWC ønsker en mildere formulering - det opnås ved at stryge det første afsnit.

FDs forslag nr. 3 - både SC og JSC er for vores forslag.

Finlands nr. 2 forslag vil ophæve reglen om at der ikke må arrangeres udstillinger i weekenden efter GA. SC er for forslaget, og JSC er imod. De vil gerne ha' dommere til at komme til deres seminarer.

Forslag fra Ungarn og Felikat om at fjerne krav om kvalifikation i klasse 12 til Winner Shows, og SCs forslag om helt at fjerne kvalifikationer: Felikat ønsker ikke at fjerne alle kvalifikationskrav, kun i klasse 12. JSC er imod alle 3 forslag, de ønsker at risikere at skulle diskvalificere en killing på et Winner Show fordi den har en fejl, der burde være blevet opdaget på en tidligere udstilling. PR er heller ikke for forslaget.  Nogle mener at alt handler om at få så mange katte som muligt på Winner Shows, men mange andre udstillinger får glæde af at udstillere prøver at kvalificere en kat til fx WS.

Malaysia og Indonesien ønsker at kunne få lov til at uddele KCH og JCH på baggrund af cert fra kun 2 dommere. SC for forslaget.

ANFI forslag nr. 1 - de ønsker at gå tilbage til gammel aldersopdeling - ANFI trækker forslaget.

Forslag fra Malaysia - forslag 1: få klasse 13c godkendt på 2 udstillinger, 1 dommer på hver udstilling. SC er for forslaget. Det skal kun gælde for Malaysia - laves om til 1 dommer på 1 udstilling?

Malaysia - forslag 2: 2 dommere pr titel - SC for dette.

NRR forslag 3 - de ønsker at kunne få CIC/CIP i 1 land, 10 cert' fra min. 5 dommere i 1 land. SC alle imod forslaget.

PL forslag 2 - nominering og BIS for han- og hunkatte i klasserne 12 og 11, som inkluderer at der kan nomineres både hanner og hunner, og de får deres eget panel. Det betyder 8 paneler i stedet for 6. JSC er imod forslaget.
SC har deres eget lignende forslag men uden de ekstra paneler.

Rumænien ønsker en ny titel: International Winner - deres forslag 3. Det ville være en titel, der modsvarer NW titlen baseret udelukkende på resultater opnået i udlandet. SC er for dette forslag.

Alle kommissionerne har et samlet forslag om et etisk regelsæt - det minder meget om det regelsæt vi har i FD.

Der er ikke stemning hos JSC for SCs forslag om at reducere antallet af katte for en international udstilling til 120.

Det går meget hurtigt nu, for mødet lukker om 2 minutter ...

Det har været en lang dag - men vi må konkludere at vi har fået meget positiv respons på vores 3 forslag.

Tak for i dag - vi snakkes ved i morgen 🤗