Forretningsorden for Mentorråd

Generelt
Mentorrådet samarbejder med Forretningsudvalget (FU) samt hoved- og specialklubberne om at videreudvikle og udbrede kendskabet til Felis Danicas mentorprogram.
Mentorrådet står for afviklingen af Felis Danicas diplomopdrætteruddannelse.

Mentorrådsmedlemmer har tavshedspligt i sager vedrørende mentorer og elever samt elever på diplomopdrætteruddannelsen.

Mentorordningen
Mentorrådet fastsætter indholdet i mentorprogammet herunder uddannelse af mentorer og deltagere i mentorprogrammet.
Et enigt Mentorråd fastsætter kriterier for udvælgelse af mentorer. En liste med navne på mentoremner skal fremsendes skriftligt til FU til godkendelse. Oversigt over ordningens mentorer skal derudover sendes til FU samt Mæglerordningen til gennemsyn minimum hvert halve år.

Spørgeskemaer tilsendes mentorer og elever ved opstart af elevforløb samt et opfølgende skema efter 3, 6 og 12 måneders forløb.

Kommunikation med ordningens mentorer foregår primært via mail og ordningens Facebookgruppe.
Desuden udsendes ”nyhedsbreve” efter behov.

Diplomopdrætteruddannelsen
Diplomopdrætteruddannelsen gennemføres med 4 moduler om året. Disse afholdes med 2 i foråret samt 2 i efteråret under hensyntagen til planlagte udstillinger i Felis Danica regi.

Dato for afholdelse af moduler annonceres i god tid før afholdelse på Felis Danicas hjemmeside, i Kattemagasinet, samt i relevante grupper på Facebook.
Tilmelding og betaling til disse foretages via Felis Danicas hjemmeside og varetages af Mentorrådet.

Undervisere, lokaler samt trykning af materiale bookes og bestilles af Mentorrådet, som også tilser, at undervisningsmodulerne forløber korrekt. Eksamensopgaver rettes af Mentorrådet, som også står for svar via mail til kursisterne og udsendelse af logo efter beståelse af alle 4 moduler.

Mentorrådet er i samråd med FU ansvarlig for, at undervisningsmaterialet er opdateret samt sikret en god, kvalitetsmæssig karakter.

Kommunikation
Den daglige kontakt til FU varetages af Mentorrådets formand. Denne videreformidler information derfra til resten af rådet hurtigst muligt.

Det tilstræbes at afholde min. et årligt mentorrådsmøde kort tid efter afholdelses af plenarforsamlingen.  Indkaldelse til dette udsendes af formanden for Mentorrådet inden mødets afholdelse. Referat af Mentorrådsmødet udarbejdes efterfølgende og tilsendes medlemmerne af rådet til godkendelse.

Desuden kommunikeres via telefon, mail og i rådets Facebook-gruppe efter behov. Alle Mentorrådsmedlemmer har pligt til jævnligt at holde sig ajour via Mentorrådets mail og i Facebook-gruppen.

Opgaver
Mentorrådets medlemmer skal til enhver tid udføre de opgaver de har påtaget sig inden for de aftalte tidsrammer. Bliver en opgave forsinket, eller kan medlemmet af andre årsager ikke umiddelbart færdiggøre opgaven, skal formanden kontaktes hurtigst muligt.

Økonomi
FU fastsætter hvert år budgetrammen for Mentorrådet. Ønskes yderligere aktiviteter afholdt (f.eks. møder med mentorerne eller lign.), ansøges der om dette hos FU.

Dækning af kørselsudgifter og bespisning ifm. det årlige møde med FU samt Plenarforsamlingen dækkes af Felis Danica.

Diplomopdrætteruddannelsen har et særskilt budget, som FU er hovedansvarlig for.

Vedtaget 12-04-2021.